michal.janiszek

O mnie Michał Janiszek

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Dotychczas utworzył(a) 5 wpisów na blogu.

Wypadek przy pracy – warunki ustawowe

Aby zaistniały wypadek zakwalifikować jako wypadek przy pracy, musi on spełniać 4 warunki.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19.09. 1958 roku, zdarzenie musi być nagłe, to jest, nie przekraczać jednego dnia roboczego.
Zdarzenie musi być spowodowane przyczyną zewnętrzną, to jest, działaniem czynnika, który występuje poza człowiekiem i może wywołać szkodliwe skutki na osobie.

Włącza się […]

07 października 2016|

Obowiązki pracownika podczas wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy to sytuacja, o której niezwłocznie trzeba poinformować przełożonego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 870, § 2), pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, o ile jego stan zdrowia na to pozwala, powinien poinformować o tym przełożonego.

Przełożony poszkodowanego, zobligowany jest do zorganizowania pierwszej pomocy […]

16 września 2016|

Obowiązki pracodawcy podczas wypadku przy pracy

Jeśli na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku, pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku i pozostawić je bez zmian, do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W sytuacji, gdy wypadek jest poważny, prace mogą być wznowione dopiero po wydaniu zgody społecznego inspektoratu pracy.

Jeżeli w wyniku wypadku w pracy ktoś poniósł śmierć, lub został ciężko ranny, pracodawca […]

07 września 2016|

Nagłe zdarzenie

Pojęcie „nagłość” –  pierwszy warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy – zostało ukształtowane przez orzecznictwo sądowe. Przełomowe znaczenie dla rozstrzygnięcia tej kwestii miał wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 1958 r. (nr IR III 140/58). Przyjęto wówczas, że cechę „nagłości” ma zdarzenie, którego czas trwania nie przekracza jednej dniówki roboczej. Zdarzeniem […]

26 maja 2015|

Przyczyna zewnętrzna

Przyczyna zewnętrzna –  drugi warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy – występuje wówczas, gdy do urazu dochodzi w wyniku oddziaływania na człowieka czynnika występującego poza nim.

Nie ma cech wypadku przy pracy uraz, który jest następstwem zakłóceń wywołanych przez czynnik tkwiący wyłącznie w organizmie poszkodowanego, tj. przyczynę wewnętrzną. Np. uraz wskutek upadku spowodowanego atakiem […]

22 maja 2015|